PROGRAMY

KOŁO PRZYSZŁEGO PIERWSZOKLASISTY

„Koło Przyszłego Pierwszoklasisty jest skierowane do dzieci 5-6- letnich, które wkrótce przekroczą progi szkoły. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej jest jednym z podstawowych warunków wyznaczających późniejsze efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia i szkoły. Program Koła Przyszłego Pierwszoklasisty jest  ukierunkowany na tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania i pisania) oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.”
Pani Magda K.

KOŁO RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBONE

„Na zajęciach z Koła Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone stosowany jest system ćwiczeń dzięki któremu wspomagany jest rozwój psychoruchowy dziecka.
Stosowane ćwiczenia  wspomagają prawidłowy rozwój dziecka poprzez ruch, kształtują koncentrację i uwagę, pomagają dziecku w poznawaniu własnego ciała, uczą nawiązywania kontaktu emocjonalnego i wzrokowego, kształtują poczucie własnej wartości i pewności siebie i co najważniejsze ćwiczenia wyzwalają wśród dzieci wiele radości i śmiechu.”

Pani Małgorzata J.

SENSOPLASTYKA

„WARSZTATY Z SENSOPLASTYKI to szczególna plastyka sensoryczna. Wpływa ona na stymulacje wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Opiera się na ekologicznych materiałach (produktach spożywczych, naturalnych barwnikach) Pozwala dzieciom poznawać różne faktury oraz całą paletę ekologicznych barw.”

Ewa S.

KOŁO Z ELEMENTAMI PEDAGOGIKI M.MONTESSORI

„Przesłaniem metody Marii Montessori jest hasło: POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMODZIELNIE.
Powyższa myśl wyraża dążenia dziecka do samodzielnego i nieskrępowanego rozwoju, w warunkach właściwej pomocy nauczyciela.
 
Jest to realizowane poprzez pomoc dziecku w:
    Rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły.
    Wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy.
     Wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej.
      Osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem.
       Wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie.
         Formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji.
          Szacunku dla pracy innych.
           Rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy.”

Pani Magdalena

LOGORYTMIKA

„Nasze zajęcia oparają się na zabawach z muzyką i tekstach słownych, połączonych z ruchami całego ciała. Mają na celu oddziaływanie na sferę słuchową, ruchową i słuchowo – ruchową. Ćwiczenia logorytmiczne poprawiająją ogólną kondycję psychiczną i fizyczną dzieci. Wywołują uśmiech, budzą zaciekawienie, wyzwalają aktywność ruchową, umożliwiają odreagowanie napięć i negatywnych emocji. Wszystko to dokonuje się za sprawą muzyki, ruchu i mowy w formie zabawy.”

Pani Ula

KOŁO MŁODEGO PODRÓŻNIKA

Koło Podróżnika przenosi przedszkolaki w podróż po Polsce. Dzieci na spotkaniach poznają specyfikę naszego kraju – kulturę, tradycję i zwyczaje oraz miejsca charakterystyczne i szczególnie warte odwiedzenia.

Czytające Przedszkole
Bezpieczny Przedszkolak
Podlasie – nasz region
Apetyt na zdrowie